Обучение в Технически колеж - Казанлък, към ТУ - София

Обучението в Технически колеж – Казанлък, се провежда по специалности от професионално направление „Машинно инженерство“. 

Завършилите успешно тригодишния курс на обучение придобиват висше образование с образователно-квалификационната степен “Профе­сионален бакалавър”.   

Формите на обучение в Технически колеж – Казанлък, към Технически университет – София, са:

  • Редовно обучение с продължителност шест семестъра;
  • Редовно обучение (удължен семестър) с продължителност шест семестъра.

Редовното обучение (удължен семестър) е форма, целяща да даде въз­мож­ност на работещи (практически без откъсване от преките им служебни задълже­ния), да усвоят материала на базата на обучение, което се провежда в дните четвъртък, петък и събота и веднъж семестриално до 10 работни дни. Завършилите успешно тригодишния курс на обучение в Технически колеж – Казанлък, към Технически университет – София, могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен "Магистър" в същото професионално направление.