Прием

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – КАЗАНЛЪК, 

ПРИЕМА СТУДЕНТИ


ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. (държавна поръчка)


по специалност:

 „Технология на машиностроенето”  

Форми на обучение: редовна, редовна - удължен семестър

Занятията са "без откъсване от производството" 

четвъртък и петък следобед и събота + до 2 пъти годишно по една/две седмици

Завършилите колежа придобиват образователно - квалификационна степен

„Професионален бакалавър”  и могат да продължат обучените си за "Магистър".

Редът и условията за кандидатстване са регламентирани в Правилник за прием в колежите към Технически университет - София.

Кандидат-студентите подават документите за кандидатстване в Технически колеж- Казанлък, до 25 август 2021 г.  

За кандидатстване се попълва заявление (Заявление PDF, Заявление WORD).

Кандидатстването може да се извърши:

 

По ИНТЕРНЕТ

На e-mail адрес: info@tu-college.com

При кандидатстване по интернет: 

Кандидат-студентите подават/ изпращат на e-mail: 

 • Заявление за кандидатстване - попълнено и подписано от кандидата -  сканирано/снимано; (Заявление PDF, Заявление WORD).
 • Оригинал на дипломата за средно образование и приложението към нея - сканирани/снимани;
 • Документ за внесена такса за кандидатстване - сканиран. Виж по-долу попълването на платежното за таксата за кандидатстване.

Всички документи трябва да са в PDF или JPEG формат.

 До 24 часа след това ще получите обратно на Вашия e-mail входящия Ви номер.

 

Или на следните места:

 • Технически колеж - Казанлък, гр. Казанлък,  ул. "Райко Даскалов" №24; тел.: 0896 93 86 86;
 • Технически университет - София, гр. София, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8, бл.2, каб. 2307 Б; тел.: 02 965 36 43 или тел.: 02 965 23 51;

За кандидатстване се попълва заявление от кандидат-студента  (Заявление PDF, Заявление WORD).

Всеки кандидат-студент получава входящ номер (за кандидатстващите по интернет, ще получат входящ номер по e-mail).

 

Таксата за кандидатстване е 40.00 лв. (четирдесет лева).

Плащането на таксата става:

 • чрез бюджетно платежно нареждане на следната банкова сметка в лева: 

Платежното се попълва по следния начин:

Име на получателя: ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – КАЗАНЛЪК

IBAN: BG65RZBB91553112020511, 

Банка:  Райфайзенбанк ЕАД

Основание за плащане: "Кандидатстване в ТКК"

Задължено лице: Трите имена на кандидат - студента

ЕГН: ЕГН на кандидат - студента  

 

От такса се освобождават:

 • кръгли сираци (до 25-годишна възраст);
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%;
 • военноинвалиди;
 • лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН.

 

Документи за кандидатстване: Оригинал на дипломата за средно образование и ксерокопие без нотариална заверка. Оригиналът се връща веднага след подаване на документите. 

Документи за кандидатстване при възстановяване на студентски права: Уверение от Учебен отдел на колежа за заверени поне два семестъра от кандидатите. Възстановяват се студентските права в същата специалност.

 

  

Състезателният бал на кандидат-студентите се образува по един от следните начини:

1. За кандидат-студентите, издържали успешно държавните зрелостни изпити - ДЗИ (матура) по математика, по физика или по български език и литература.

  Балът се образува от сума от оценките:  

 • от държавния зрелостен изпит (матура) по математика или физика или по български език и литература, умножена по 2.8 ;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование. 

  2. За кандидат-студентите, издържали успешно теста по математика в Технически колеж - Казанлък, балът се образува от сума от оценките:  

 • от издържания тест по математика, умножена по 3;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

  3. За кандидат-студентите, издържали успешно теста (изпита) по математика в Технически университет - София, за образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „професионален бакалавър", балът се образува от сума от оценките:  

 • от издържания тест (изпит) по математика, умножена по 3;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

  4. За кандидат-студентите, издържали успешно теста (изпита) по математика (физика) в СУ „Св. Климент Охридски", УНСС и другите висши технически училища в страната, обучаващи студенти за образователно-квалификационна степен „бакалавър", балът се образува от сума от оценките:  

 • от издържания тест по математика умножена по 2.6;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

  5. На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика и физика се признава оценка отличен (6.00) от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Лауреати на национални и международни олимпиади са лица, получили оценка отличен (6.00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.  

  6. На участниците в националните олимпиади по математика, информатика и физика, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.  

  7. На участниците в националните и регионалните олимпиади по дисциплини, съответстващи на професионалните направления, в които обучава ТУ - София, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, умножена по 0.8, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.  

  8.  В балообразуването участва оценката от матурата или теста, образуваща най-високия състезателен бал, ако кандидатът се е явил на държавния зрелостен изпит (матура) по математика, по физика или по български език и литература и/или на тест по математика.

25 -ти АВГУСТ 2021 Г.  - КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КОЛЕЖА

НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ЩЕ СЕ ОБЯВИ ДОПЪЛНИТЕЛНО !