Академичен състав

Академична общност проф. Ивайло Ганев

проф. д-р инж. Ивайло Ганев

Директор на Технически колеж - Казанлък

Директор на Колеж по енергетика и електроника - София

 

Проф. д-р инж. Ивайло Ганев е завършил ВМЕИ - София (1986), машинен инженер по специалността „Топло-ядрена енегетика“. Защитава във ВМЕИ - София, докторска дисертация (ВАК, 1991) на тема „Синтез на методи и алгоритми за математическо моделиране на технологични процеси в енергетиката“. Доцент (ВАК) по автоматизация на производството в енергетиката (1999) и професор в областта на енергопреобразуващите системи (2014).

Работил е като специалист в ДФ „Технотест“ (1990) и КЗУ (1991), главен асистент в Полувисш институт по ядрена енергетика - София (1991), зам. директор (1993-1994) директор на института (1994-1999). Директор на Обединен технически колеж (2000-2007), директор на Колеж по енергетика и електроника (от 2007), директор на Технически колеж - Казанлък (от 2017),

По негова разработка е изградена първата и единствена в България инсталация за получаването на енергия от сметищен газ. Водещ специалист по получаване на енергия от отпадъци.

Преподавателската му дейност е свързана със следните основните водени от него курсове: "Възобновяеми и вторични енергийни източници", "Топлотехнически измервания и уреди", "Регулиране и управление на топлинни процеси", "Енергийни парогенератори", "Горивна техника и технологии", "Икономика на енергетиката", "Техническа диагностика в ТЕЦ и АЕЦ", "Топлоснабдяване и газоснабдяване", "Енергийно оползотворяване на отпадъци".

Има над 100 научни публикации. Ръководител и участник в над 80 научноизследевателски и приложни проекти в областта на енергопреобразуващите технологии. Притежава патент за изобретение в областта на генерирането на енергия от биогаз. Под негово ръководство успешно са защитили дисертация трима докторанти.