Програмиране на стругови машини с ЦПУ - учебник за студентите от Технически колеж – Казанлък

Програмиране на стругови машини с ЦПУ - учебник за студентите от Технически колеж – Казанлък

В помощ на подготовката по специалните дисциплини на студентите от специалност „Технология на машиностроенето“ на Технически колеж – Казанлък, се предлага второто преработено и допълнено издание на книгата „Програмиране на стругови машини с ЦПУ“. Неин автор е доц. д-р инж. Пламен Угринов. Материалът в книгата може да бъде използван от програмисти, технолози и оператори на машини с ЦПУ. В нея се дават основни сведения за ISO - програмирането на струговите машини с ЦПУ - това е класическият вид програмиране, който има универсално приложение в практиката.

Съдържанието е ориентирано към една от най-популярните у нас системи за ЦПУ – „Fanuc 0i”, но може да бъде полезно и за останалите модели на „Fanuc”, а също така за системите „Okuma”, „Mazatrol” и други подобни. Изложените тук принципи на програмирането позволяват леко да се усвоят диалектите и особеностите на други езици на програмиране, използвани в различните системи за ЦПУ.

В глава 1 се разглежда общото устройство на струговата машина с ЦПУ, принципът на ЦПУ, движенията - работни, установъчни и др., интерполациите. Показват се главните градивни елементи - носеща система, шпиндел, сервозадвижване, направляващи.

В глава 2 се дава технологична характеристика на процеса рязане при струговане, описва се конструкцията, геометрията и означаването на стругарския нож, разглеждат се сменяемите режещи пластини (форма, размери, ъгли, материали, покрития, означаване), настройването на инструментите в револверната глава, показва се подходът за оперативно определяне на режимите на рязане.

В глава 3 се проследяват етапите на създаване на управляващата програма. Посочват се съвременните методи за програмиране.

В глава 4 се засяга важният въпрос за работните координатни системи и референтните точки на машината.

В глава 5 се предлагат базовите знания, които изграждат основите на ISO – програмирането - структура на управляващата програма, блоковете и командите. Разглеждат се команди и програмни конструкции за управление на работните координатни системи, линейната и кръговата интерполация, движението на шпиндела и др.

В глава 6 се акцентира върху принципа за независимост на управляващата програма от размерите на инструмента, автоматичната смяна на инструмента, предназначението, вида и използването на корекциите на инструмента, компенсирането на радиуса на закръгление при върха на инструмента.

В глава 7 се поставят основите на облекченото програмиране чрез фиксирани и многопроходни цикли за струговане на различни по сложност външни и вътрешни контури. Отделя се място на въпроса за струговането на многостени, работата с подпрограми.

В глава 8 вниманието се насочва към основните сведения за нарязването с нож на външна и вътрешна резба - видове резби, пластини за резбонарязване, схеми на врязване. Разглеждат се командите, фиксирания и многопроходния цикъл за нарязване на резба.

В глава 9 се прави концентрирано обобщение на разгледаните в предходните глави основни понятия, команди и програмни конструкции, чието предназначение е да спомага за усвояване на материала и да служи за бърз справочен материал при работа. Показва се програмирането на комплексна многоинструментна обработка на детайл с повишена сложност, с което се демонстрира прилагането на преминатия вече материал в единна система.

Глава 10 е добавена във второто издание. Разглежда се устройството на пулта за управление на струговата машина с ЦПУ - поотделно пулта на системата и пулта на машината. Дават се основни сведения за действия с програмата.

За по-лесното и трайно възприемане на изложената информация са използвани множество илюстрации и практически примери за съставяне на управляващи програми.

Спонсори на книгата са „Fanuc България” ЕООД и „Сандвик България” ЕООД.

Книгата е издадена в „Авангард Прима“, София, 2018 г., съдържа 338 страници.