Обучението по конструиране с помощта на компютър в Технически колеж – Казанлък

Обучението по конструиране с помощта на компютър в Технически колеж – Казанлък

Конструкторската работа е в основата на всяко машиностроително производство. Първоначалният замисъл за ново изделие се материализира в скици в няколко варианта, добавят се словесни  обяснения. Вариантите се обсъждат, оценяват се по различни критерии и накрая остава едно от решенията.

Но то не е оформено във вида, в който може да влезе в производствения цех. Необходими са чертежи както на изделието, така и на съставящите го детайли. Чертежите трябва да отговарят на множество стандарти, в това число и международни, така че да бъдат разбираеми еднозначно не само за родните, но и за чуждестранните производители.

Днес конструкторската дейност се изпълнява с помощта на компютър. CAD - това е обобщаващото название на различни фирмени софтуерни продукти, подпомагащи работата на конструктора. Цялата конструкторска дейност се визуализира на екрана на монитора, с малко усилия могат да се създават множество варианти, неточностите се отстраняват бързо. Времето за изпълнение на задачата намалява многократно.

И да, компютърът подпомага, но не прави конструкцията сполучлива. Добрата конструкция - това е творческо дело на човека - конструктор.

За да бъде успешен, конструкторът трябва да има солидна общоинженерна и специална подготовка. Учебният план на специалността „Технология на машиностроенето“ осигурява необходимите за това дисциплини.

Общоинженерната подготовка дава на бъдещите професионални бакалаври знания и умения в областта на различните видове конструкционни материали, предназначението, здравината и обработваемостта им. Важна дисциплина е инженерната графика - това е езикът на инженерите. Благодарение на нея студентите се научават да създават чертежи в съответствие с обощприетите стандартни изисквания.

В специалните дисциплини се изучават механизмите и машините и техните градивни елементи, инструментите, с които се осъществява обработката. Особено място заемат дисциплините, свързани с технологията на машиностроенето, защото добрият конструктор трябва да знае не само как да създаде детайл, изпълняващ перфектно експлоатационното си предназначение. Детайлът трябва да може да бъде изработен точно, производително и икономично.

Курсът по използване на компютри в конструирането е разделен на две дисциплини.

В дисциплината „Компютърна графика (CAD І)“се придобиват умения за изобразяване с CAD – система на различни геометрични форми в правоъгълна координатна система, създаване на трайни взаимни разположения на изобразени геометрични форми, геометрични построения на закръгления и фаски, оразмеряване на създадена геометрична форма, работа в тримерното пространство, създаване на обемен обект, възможности за промяна на формите и размерите на създадения геометричен обект.

Дисциплината „Компютърно проектиране в машиностроенето (CAD ІІ)“ надгражда вече усвоеното. Студентите се научават да създават от отделните детайли сглобена единица - възел, механизъм, агрегат, машина. Софтуерният продукт позволява да се открият грешки в конструирането, които стават явни при виртуалното сглобяване и привеждане в движение на конструираното изделие. Накрая се генерира стандартна конструкторска документация с необходимите изгледи, сечения, разрези, размери, допуски и т.н. 

Конструкторската работа винаги е била привлекателна за младите хора. Тя става още по-желана поради естествения стремеж на днешното поколение машиностроители да използват широко в работата си компютърна техника, модерни и мощни CAD - системи. Работата се осъществява в офисни условия. Не е за пренебрегване обстоятелството, че дейността може да се изпълнява дистанционно, например от вкъщи или друго отдалечено място.

07.08.2018 г.