доц. д-р инж. Захаринка Гергова

Преподаватели

 

доц. д-р инж. Захаринка Гергова

Ръководител катедра „Електроенергетика и автоматика“

на Колеж по енергетика и електроника - София към ТУ - София,

преподавател

 

Доц. д-р инж. Захаринка Гергова е завършила ВМЕИ - София (1980), електроинженер по специалността „Електрически машини и апарати“. В ТУ - София  защитава докторска дисертация (СНС, 2009) на тема „Индуктивни сензори за линейно преместване с право феромагнитно ядро“.

Работила е като проектант в НИППИЕС „Енергопроект“ - София (1980). Постъпва в Полувисшия институт по машиностроене и електротехника - София, като старши асистент (1988), главен асистент (1992). Продължава работа в новосъздадения Колеж по енергетика и електроника към ТУ-София, доцент (ВАК) по електрически апарати (2009). Ръководител катедра „Електроенергетика и автоматика“ (от 2013).

От 2017 г. е преподавател в Технически колеж - Казанлък, към Техническия университет - София.

Основни области на научна и преподавателска дейност: Моделиране и изследване на електромагнитни и топлинни полета в електрически апарати, оптимизация на електромагнитни системи, водещ преподавател по дисциплините „Електрически апарати“ и „Електрически машини“.

Водени курсове в Технически колеж - Казанлък: "Електротехника и електроника", "Електрозадвижване и управление на технологичното оборудване", "Електрически механични устройства и електрически технологии".

Учебни издания:„Влияние на конструкцията върху разпределението на магнитните потоци и индуктивността при реактори с магнитопровод“ (2012); „Електрически апарати“ (2012); „Ръководство за семинарни упражнения“ (съавт., 2000, 2004, 2009).