доц. д-р инж. Татяна Вакарелска

Преподаватели

доц. д-р инж. Татяна Вакарелска

Ръководител катедра „Енергетика и машиностроене“

на Колеж по енергетика и електроника - София към ТУ - София,

преподавател

 

Доц. д-р инж. Татяна Вакарелска е завършила ВМЕИ - София (1982), машинен инженер по специалността „Автоматизация на дискретното производство“. В ТУ - София  защитава докторска дисертация (СНС, 2003) на тема „Типови ефективни решения за роботизирани технологични модули“.

Работила е в ИСЕ (ЦИРАТ) - София към ДСО „Електрон“ (1982). Постъпва в Полувисшия институт по машиностроене и електротехника-София, като старши асистент (1989), главен асистент (1996). Продължава работа в новосъздадения Колеж по енергетика и електроника към ТУ - София, доцент (ВАК) по автоматизация на производството в машиностроенето (2007). Зам.-директор по учебната дейност в Колежа по енергетика и електроника (2000-2004, 2011-2015, 2015-2017), ръководител катедра „Енергетика и машиностроене“ (2008-2011, 2017 до момента).

От 2017 г. е преподавател в Технически колеж - Казанлък, към Техническия университет - София.

Основни области на научна и преподавателска дейност: промишлени роботи и роботизирани технологични модули и системи, автоматизиращи устройства, автоматизация и роботизация на производството, машинни елементи, приложна геометрия и инженерна графика, техническо документиране, компютърно проектиране на машини, процеси и системи, мрежи на Петри, инженерни изследвания и симулационно моделиране.

Водени курсове в Технически колеж - Казанлък: "Инженерна графика", "Машинни елементи", "Автоматизация на дискретното производство".

Учебни издания:„Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизация на машиностроителното производство“ (съавт.,1993); „Промишлени роботи, роботизирани технологични модули и системи. Част 1. Автоматизация и роботизация на производството“ (съавт., 2003); „Промишлени роботи, роботизирани технологични модули и системи. Част 2. Промишлени роботи и роботизирани технологични модули“ (съавт., 2003); „Автоматизиращи устройства, част 1. Ръководство за курсово проектиране“ (съавт.,2004); „Автоматизиращи устройства, част 2. Ръководство за лабораторни упражнения (съавт.,2006); „Автоматизиращи устройства“ (съавт.,2008); „Инженерни изследвания и симулационно моделиране“ (съавт.,2008); „Комплексна автоматизация на дискретното производство“ (съавт.,2005); „Инженерни изследвания и симулационно моделиране“ (съавт.,2008); „Ръководство за упражнения по Приложна геометрия и инженерна графика“ (съавт.,2010); „Ръководство за упражнения по Техническо Документиране“ (съавт.,2011).