проф. д-р Красимира Проданова

Преподаватели

проф. д-р Красимира Проданова

Ръководител катедра „Математически анализ и диференциални уравнения“ към Факултета по приложна математика и информатика на ТУ - София,

преподавател в Технически колеж - Казанлък

 

Проф. д-р Красимира Проданова е завършила СУ „Св. Климент Охридски“ (1977),  по специалността „Математика“. Специализира в БАН. Защитава докторска дисертация (СНС по математика, 1995) на тема „Математико-статистически модели във фармакокинетиката“. Професионалната си дейност започва в Изчислителния център на Софийска голяма община като програмист (1977-1980), математик във Фармацевтичния факултет на Медицинска Академия (1980-1987), хоноруван асистент във ВМЕИ - София, Минно-геоложкия институт, Висшия икономически институт (1982-1987). Постъпва във ВМЕИ - София като асистент (1987), старши асистент (1989), главен асистент (1994), доцент (ВАК)по математическо моделиране и приложение на математиката (1998), професор по същото направление (2013) в катедра „Стохастика и оптимиране“. Ръководител катедра „Стохастика и оптимиране“ (2000-2004), зам.-декан на ФПМИ (от 2008), ръководител катедра „Математически анализ и диференциални уравнения“ (от 2013).

Основни области на научна и преподавателска дейност: теория на вероятностите и статистика: регресионен, дисперсионен и ковариационен анализ, планиране на експеримента, анализ на преживяемост, стохастично моделиране; висша математика за инженерни специалности (на български и английски език).

Водени курсове в Техническия колеж - Казанлък: Висша математика І, Висша математика ІІ.

Експертни и консултативни възможности: построяване и изследване на статистически модели в областта на медицината, инженерните науки и икономиката.

Учебни издания: „Въведение в статистическите методи“ (1999); „Математика за 11 клас за профилирана подготовка“(съавт, 2001);„Lectures Notices in Statistics“ (2008); „Теория на вероятностите“ (съавт., 2011), „Сборник по теория на вероятностите“ (съавт., 2012), Тестови задачи за държавни зрелостни изпити и тестове и теми за кандидатстудентски изпит по Математика ІІ част (съавт., 2013); „Ръководство по математическа статистика“, част ІІ (2014).