Прием

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – КАЗАНЛЪК, 

ПРИЕМА СТУДЕНТИ


ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. (държавна поръчка)


по специалност:

 „Технология на машиностроенето”  

Форми на обучение: редовна, редовна - удължен семестър

Занятията са "без откъсване от производството" 

четвъртък и петък следобед и събота + до 2 пъти годишно по една/две седмици

Завършилите колежа придобиват образователно - квалификационна степен

„Професионален бакалавър”  и могат да продължат обучените си за "Магистър".


Информация за кандидатстване

Редът и условията за кандидатстване са регламентирани в Правилник за прием в колежите към Технически университет - София.

Кандидат-студентите подават документите за кандидатстване в Технически колеж- Казанлък, от 05 юни 2019 г. до 27 август 2019 г.  

За кандидатстване се попълва заявление (Заявление - pdf, Заявление - MS Word).

Кандидатстването може да се извърши на следните места:

 • Технически колеж - Казанлък, гр. Казанлък,  ул. "Райко Даскалов" №24; тел.: 0896 93 86 86;
 • Технически университет - София, гр. София, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8, бл.2, каб. 2307 Б; тел.: 02 965 36 43 или тел.: 02 965 23 51;
 • По интернет на e-mail адрес: kazanlak@tu-sofia.bg

 Всеки кандидат-студент получава входящ номер (за кандидатстващите по интернет, ще получат входящ номер по e-mail), както и информация за сградата и залата за явяване на конкурсния изпит (тест по математика).

Таксата за кандидатстване е 30.00 лв. (тридесет лева).

Плащането на таксата става:

 • чрез бюджетно платежно нареждане на следната банкова сметка в лева: 

Платежното се попълва по следния начин:

Име на получателя: ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – КАЗАНЛЪК

IBAN: BG83TTBB94003128093207, 

BIC: 

Банка:  Сосиете дженерал ЕКСПРЕСБАНК

Основание за плащане: "Кандидатстване в ТКК"

Задължено лице: Трите имена на кандидат - студента

ЕГН: ЕГН на кандидат - студента  

 

От такса се освобождават:

 • кръгли сираци (до 25-годишна възраст);
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%;
 • военноинвалиди;
 • лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН.

За явяване на теста по математика не се взима допълнителна такса.

 

Документи за кандидатстване: Оригинал на дипломата за средно образование и ксерокопие без нотариална заверка. Оригиналът се връща веднага след подаване на документите. 

 

Документи за кандидатстване при възстановяване на студентски права: Уверение от Учебен отдел на колежа за заверени поне два семестъра от кандидатите. Възстановяват се студентските права в същата специалност.

 

При кандидатстване по интернет: 

Кандидат-студентите подават/ изпращат на e-mail:  kazanlak@tu-sofia.bg 

 • Заявление за кандидатстване - попълнено и подписано от кандидата -  сканирано;
 • Оригинал на дипломата за средно образование и приложението към нея - сканирани;
 • Документ за внесена такса за кандидатстване - сканиран.

Всички документи трябва да са в PDF или JPEG формат.

 До 24 часа след това ще получите обратно на Вашия e-mail входящия Ви номер.

 

Състезателният бал на кандидат-студентите се образува по един от следните начини:

1. За кандидат-студентите, издържали успешно държавните зрелостни изпити - ДЗИ (матура) по математика, по физика или по български език и литература.

  Балът се образува от сума от оценките:  

 • от държавния зрелостен изпит (матура) по математика или физика или по български език и литература, умножена по 2.8 ;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование. 

  2. За кандидат-студентите, издържали успешно теста по математика в Технически колеж - Казанлък, балът се образува от сума от оценките:  

 • от издържания тест по математика, умножена по 3;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

  3. За кандидат-студентите, издържали успешно теста (изпита) по математика в Технически университет - София, за образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „професионален бакалавър", балът се образува от сума от оценките:  

 • от издържания тест (изпит) по математика, умножена по 3;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

  4. За кандидат-студентите, издържали успешно теста (изпита) по математика (физика) в СУ „Св. Климент Охридски", УНСС и другите висши технически училища в страната, обучаващи студенти за образователно-квалификационна степен „бакалавър", балът се образува от сума от оценките:  

 • от издържания тест по математика умножена по 2.6;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

  5. На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика и физика се признава оценка отличен (6.00) от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Лауреати на национални и международни олимпиади са лица, получили оценка отличен (6.00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.  

  6. На участниците в националните олимпиади по математика, информатика и физика, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.  

  7. На участниците в националните и регионалните олимпиади по дисциплини, съответстващи на професионалните направления, в които обучава ТУ - София, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, умножена по 0.8, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.  

  8.  В балообразуването участва оценката от матурата или теста, образуваща най-високия състезателен бал, ако кандидатът се е явил на държавния зрелостен изпит (матура) по математика, по физика или по български език и литература и/или на тест по математика.

Важни дати

25 -ти АВГУСТ 2020 Г.  - КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ В КОЛЕЖА

26 -ми АВГУСТ 2020 Г.  - ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА

5 -ти ОКТОМВРИ 2020 Г.  - НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА