»нформаци€ за кандидатстване в “ехнически колеж -  азанлък

–едът и услови€та за кандидатстване са регламентирани в ѕравилник за прием в колежите към “ехнически университет - —офи€.

 андидат-студентите подават документите за кандидатстване в “ехнически колеж-  азанлък, от 05 юни 2019 г. до 27 август 2019 г.  

«а кандидатстване се попълва за€вление («а€вление - pdf, «а€вление - MS Word).

 андидатстването може да се извърши на следните места:

 • “ехнически колеж -  азанлък, гр.  азанлък,  ул. "–айко ƒаскалов" є24; тел.: 0896 93 86 86;
 • “ехнически университет - —офи€, гр. —офи€, бул. "—в.  л. ќхридски" є 8, бл.2, каб. 2307 Ѕ; тел.: 02 965 36 43 или тел.: 02 965 23 51;
 • ѕо интернет на e-mail адрес: kazanlak@tu-sofia.bg

 ¬секи кандидат-студент получава вход€щ номер (за кандидатстващите по интернет, ще получат вход€щ номер по e-mail), както и информаци€ за сградата и залата за €в€ване на конкурсни€ изпит (тест по математика).

“аксата за кандидатстване е 30.00 лв. (тридесет лева).

ѕлащането на таксата става:

 • чрез бюджетно платежно нареждане на следната банкова сметка в лева: 

ѕлатежното се попълва по следни€ начин:

»ме на получател€: “≈’Ќ»„≈— »  ќЋ≈∆ –  ј«јЌЋЏ 

IBAN: BG83TTBB94003128093207, 

BIC: 

Ѕанка:  —осиете дженерал ≈ —ѕ–≈—ЅјЌ 

ќснование за плащане: " андидатстване в “  "

«адължено лице: “рите имена на кандидат - студента

≈√Ќ: ≈√Ќ на кандидат - студента  

 

ќт такса се освобождават:

 • кръгли сираци (до 25-годишна възраст);
 • лица с трайни увреждани€ и намалена работоспособност 70% и над 70%;
 • военноинвалиди;
 • лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на ћќЌ.

«а €в€ване на теста по математика не се взима допълнителна такса.

 

ƒокументи за кандидатстване: ќригинал на дипломата за средно образование и ксерокопие без нотариална заверка. ќригиналът се връща веднага след подаване на документите. 

 

ƒокументи за кандидатстване при възстанов€ване на студентски права: ”верение от ”чебен отдел на колежа за заверени поне два семестъра от кандидатите. ¬ъзстанов€ват се студентските права в същата специалност.

 

ѕри кандидатстване по интернет: 

 андидат-студентите подават/ изпращат на e-mail:  kazanlak@tu-sofia.bg 

 • «а€вление за кандидатстване - попълнено и подписано от кандидата -  сканирано;
 • ќригинал на дипломата за средно образование и приложението към не€ - сканирани;
 • ƒокумент за внесена такса за кандидатстване - сканиран.

¬сички документи тр€бва да са в PDF или JPEG формат.

 ƒо 24 часа след това ще получите обратно на ¬аши€ e-mail вход€щи€ ¬и номер.

 

—ъстезателни€т бал на кандидат-студентите се образува по един от следните начини:

1. «а кандидат-студентите, издържали успешно държавните зрелостни изпити - ƒ«» (матура) по математика, по физика или по български език и литература.

  Ѕалът се образува от сума от оценките:  

 • от държавни€ зрелостен изпит (матура) по математика или физика или по български език и литература, умножена по 2.8 ;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование. 

  2. «а кандидат-студентите, издържали успешно теста по математика в “ехнически колеж -  азанлък, балът се образува от сума от оценките:  

 • от издържани€ тест по математика, умножена по 3;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

  3. «а кандидат-студентите, издържали успешно теста (изпита) по математика в “ехнически университет - —офи€, за образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „професионален бакалавър", балът се образува от сума от оценките:  

 • от издържани€ тест (изпит) по математика, умножена по 3;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

  4. «а кандидат-студентите, издържали успешно теста (изпита) по математика (физика) в —” „—в.  лимент ќхридски", ”Ќ—— и другите висши технически училища в страната, обучаващи студенти за образователно-квалификационна степен „бакалавър", балът се образува от сума от оценките:  

 • от издържани€ тест по математика умножена по 2.6;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

  5. Ќа лауреатите на национални и международни олимпиади от насто€щата учебна година по математика, информатика и физика се признава оценка отличен (6.00) от кандидатстудентски€ тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Ћауреати на национални и международни олимпиади са лица, получили оценка отличен (6.00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.  

  6. Ќа участниците в националните олимпиади по математика, информатика и физика, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентски€ тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.  

  7. Ќа участниците в националните и регионалните олимпиади по дисциплини, съответстващи на професионалните направлени€, в които обучава “” - —офи€, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентски€ тест по математика, умножена по 0.8, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.  

  8.  ¬ балообразуването участва оценката от матурата или теста, образуваща най-високи€ състезателен бал, ако кандидатът се е €вил на държавни€ зрелостен изпит (матура) по математика, по физика или по български език и литература и/или на тест по математика.