Мисията ни е: Добре подготвени инженерни специалисти

Доц. д-р инж. Пламен Угринов

Доц. д-р инж. Пламен Угринов е Организатор на учебната дейност в Технически колеж - Казанлък. Роден е през 1952 г. Възпитаник е на казанлъшката Първа гимназия „Никола Вапцаров“.

Завършил е Московския институт за металорежещи инструменти „Станкин“ по специалността „Автоматизация на машиностроенето“ със специализация „Конструиране на металорежещи машини с ЦПУ“, където през 1986 г. защитава докторска дисертация. Работил е в Централния научно-изследователски институт за металорежещи машини - София (ЦНИИММ) в направление „Обработващи центри“. Участвал е в конструирането, изпитването, изследването и внедряването на редица обработващи центри, производствени модули и системи. Бил е ръководител на лаборатория за изпитване и изследване на обработващи центри.

Преподавател е в Колежа по енергетика и електроника - София и в Техническия колеж - Казанлък към Технически университет-София. Основните, водени от него курсове, са свързани с устройството, приложимостта, технологията, програмирането и настройването на металорежещите машини с ЦПУ. Има редица публикации и учебници в сферите на научнте му компетенции.

Краят на един семестър и началото на друг са достатъчен повод да видим къде сме?

 

Доц. Угринов, как се представят колежаните и конкретно тези от „Арсенал“ във втората си академична година в Техническия колеж в Казанлък? Какви са конкретните им резултати от първия семестър?

 

В първите дни на месец март в Технически колеж-Казанлък започна летният семестър. Занятията се провеждат в ремонтирания първи етаж от сградата на колежа. Разполагаме с две лекционни аудитории, две семинарни зали и две компютърни лаборатории. С гордост можем да твърдим, че условията за обучение са по-добри от тези в повечето университети у нас.

По въпроса за успеваемостта аз няма да привеждам конкретни числа. Мога да кажа, че студентите от „Арсенал“ като цяло са едни от най-добрите. Успехът, според нас, не е толкова във високите оценки, записани в студентските книжки. За успешно свършена работа ние приемаме задоволството на бизнеса. Успехът - това е изпълнението на мисията, с която Техническият колеж дойде в Казанлък: да даде на местната индустрия добре подготвени в теоретичен и практически план инженерни специалисти.

В продължение на темата за оценката на нашата работа най-добре е да се проследи реализацията на нашите възпитаници след дипломирането им. Но ние държим и на междинните резултати. Моментът е подходящ за това - вървят обученията по двете специализации във втори курс. Към края на семестъра ще поканим представители на индустриалния бранш от Казанлък да присъстват на демонстрационни изпити по структуроопределящи тематики. Тогава на практика ще се видят първите резултати, макар и междинни, от обучението на нашите студенти и ще се потвърди, че в Техническия колеж в Казанлък се подготвят специалисти с конкретни и необходими знания и практически умения.

 

Какви нови възможности се отварят пред колежаните през втората академична година на обучение?

 

С началото на летния семестър започна и втората половина от обучението на сегашните второкурсници. Навлязохме вече в територията на двете специализации, предвидени в учебния план на специалността.

Едната от тях - „Хидравлика и пневматика“, стартира още през миналия семестър с дисциплината „Хидравлични и пневматични машини“. През този и следващия семестър предстоят „Хидравлични и пневматични задвижващи системи“ и „Експлоатация и диагностика на хидравлични и пневматични машини и задвижващи системи“. В лабораторните упражнения ще използваме взет под наем многофункционален стенд за базово обучение на водеща фирма в областта на хидравликата. В момента проектираме необходимите за обучението на нашите студенти лаборатории в колежа. Амбицията ни е да създадем лаборатории, които да съответстват на съвременните изисквания за обучение на специалисти по машиностроене и хидравлика. Това ще изведе качеството на образователния процес на ново равнище, което се надяваме да е най-доброто у нас. Разбира се, разчитаме отново на подкрепата на предприятията от Казанлък за реализирането на този проект.

Другата специализация - „Използване на металорежещи машини с ЦПУ“, започва през летния семестър с курсовете по „Металорежещи машини с ЦПУ“ и „Технологични процеси за машини с ЦПУ“. В следващите семестри предстоят „Програмиране и настройване на машини с ЦПУ“ и „САМ-програмиране на машини с ЦПУ“.

Първокурсниците продължават с фундаменталните и общоинженерните дисциплини. Предстои им „Информатика“, „Рязане на материалите“, „Технология на машиностроителните материали“, „Съпротивление на материалите“ и други. Тук искам да отбележа, че седмичният график на занятията е съобразен с желанието на основните работодатели на нашите студенти и остава непроменен - четвъртък и петък от 13,00 ч., а в събота - от 9,00 до 17,00. В съответствие с графика заетите в производството студенти се освобождават от работа, за да присъстват на занятията. Посещаемостта е много висока и близка до максималната. За провеждане на аудиторните занятия се ангажират водещи преподаватели от Технически университет-София и други висши училища. Важно изискване е те да имат практически опит и жив контакт с машиностроенето. Със задоволство трябва да отбележа, че сред лекторите са и специалисти, живеещи и работещи в град Казанлък.

 

Да учиш и да работиш едновременно не е лека задача: в този смисъл как се отразява на обучението на колежаните това нелеко съчетание? И какви са отзивите от отсрещната страна, тази на бизнеса?

 

Практическото обучение е основното предимство на колежанското образование. При нас то е организирано в седмични практикуми, които се провеждат в модерно оборудвани в технологично отношение машиностроителни предприятия на територията на Казанлък, а в някои случаи и в съседни градове. Повечето индустриални фирми предоставят с готовност техниката си за обучение в реални производствени условия. Чрез организацията, тематиката и качеството на провежданите практически занятия Техническият колеж в Казанлък е пример в сферата на висшето инженерно образование у нас за непосредствената връзка на учебния процес с производството. Искам да напомня, че обучението е редовно, 3-годишно, завършващите получават диплом за висше образование с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ по най-търсената в индустриалния център Казанлък инженерна специалност „Технология на машиностроенето“. Нашите студенти се ползват със статута на редовни и могат да имат всички предимства на тази форма на обучение - стипендии, намаления при пътуване с обществен транспорт и други. Възпитаниците на Технически колеж-Казанлък могат да продължат образованието си в по-висока степен „Магистър“ в професионалното направление „Машинно инженерство“. Ръководството на Технически университет – София разработва варианти това да стане при най-благоприятните условия за студентите.

 

От няколко месеца Колежът си има вече свой дом - сградата на бившата ПГ по строителство. Докъде стигнаха ремонтните дейности и какво предстои това лято?

 

С приемането на новите студенти от есента на 2019 г. остро застава въпросът с наличната учебна база. Наложителен е ремонтът на втория етаж и машинното хале на сградата на колежа. Очакваме това да се случи отново с подкрепата на предприятия в града и на родолюбиви казанлъчани.

 

Предстои поредна акредитация за Колежа. Какви са предизвикателства пред колектива, свързани с тази важна процедура?

 

Така е. Тя е планирана за близките месеци и това ще е първата редовна за Техническия колеж в Казанлък програмна акредитация, която се извършва от Националната агенция по оценяване и акредитация на висшите училища у нас. Надяваме се да се оцени постигнатото от нас за две години по отношение на организирането и провеждането на занятията, наличието на собствена сграда, добрите контакти с машиностроителните предприятия в града, реално провежданите ежеседмични практически обучения в естествена производствена среда, висококвалифицираните преподаватели, учебниците и учебните пособия по повечето от дисциплините и др. Особено важно е, че развитието на Технически колеж-Казанлък върви с подкрепата на обществеността, бизнеса и общинското ръководство, лично на кмета г-жа Стоянова, на г-н Ибушев и г-н Спасов. Ние вярваме, че това сътрудничество, което имаме с предприятията от града, ще продължи и в бъдеще. Така нашият Технически колеж в Казанлък ще предоставя условия и лабораторна база за обучение, достойни за бъдещите поколения. В момента активно се работи за осигуряването на колежа с преподавателски състав. Желанието ни е това да са хора от Казанлък. Разбира се, трябва да са инженери-магистри и да имат желание да се развиват в академичната сфера на преподаването, науката и академичния дух на взаимоотношения. Нашите врати са широко отворени за всички.

 

... и на практика сте започнали поредната кандидатстудентска кампания?

 

Тя всъщност не е преставала. Основната ни цел е информацията за Техническия колеж да стигне до всички машиностроителни предприятия и училища в Казанлък, да стане достояние на широката общественост в града. Така ние ще можем да приемем първокурсници с висока мотивация и осъзнат информиран избор. Това е важно условие на изхода да имаме качествени инженери, които ще останат да се трудят в Долината на розите. И през следващата, трета академична година, приемът отново ще бъде по специалността „Технология на машиностроенето“.

 

03.04.2019 г.