Тестът по математика в Технически колеж – Казанлък

Много от кандидат-студентите се притесняват от теста по математика. Наистина, за тези, които са завършили средно образование преди години и са позабравили материята, това поражда тревога. Известно напрежение изпитват и завършилите неотдавна. Да, изпитът по математика винаги е бил възприеман като една по-трудно превземаема крепост. Но защо в Технически колеж – Казанлък, е избрана математиката? Защото за подготовката на бъдещия инженер това е базова дисциплина и кандидат-студентите трябва да покажат съответно ниво на знания и умения.

За проверка на владеенето на математиката от средния курс в Технически колеж – Казанлък, е избран не класическият изпит, а тест. Тестът предразполага кандидат-студента към по-спокойна работа, поради което напрегнатото очакване трябва да се отхвърли, а при решаването на задачите - да се подходи с вътрешно мобилизиране и концентрация върху математическия въпрос.

При влизането си в изпитната зала кандидат-студентът получава изпитна тетрадка, последната страница на която е талон за отговорите на теста. Останалите страници са за чернова и белова.

Тестът се състои от две части. В първа част има 20 задачи с избираем отговор - а,б,в,г,д, като верният се отбелязва на талона със знак Х. Във втората част са представени 10 задачи без избираем отговор. Те трябва да се решат на беловите страници, а отговорът да се попълни в талона. Това е.

Ако кандидат-студентът допусне техническа грешка, тя може да бъде поправена съгласно инструкциите, които ще бъдат дадени.

За успешно представяне се дават 4 астрономически часа. Може да се ползва синя химикалка, чертожни прибори, четиризначни математически таблици.

Не се допуска използването на калкулатори и наличие на мобилни телефони у кандидат-студентите.

Тестът е на 29 август 2018 г. от 8,00 ч. Кандидат-студентите трябва да заемат местата си преди този час. Допускането в залата става след представяне на лична карта и лист с входящия номер.

При влизането в залата личните карти и мобилните телефони се събират, а след края на теста се връщат.

Желаем успешно представяне на всички кандидат-студенти!

22.08.2018 г.