„Линейна техника в машиностроенето“ – в помощ на студентите по специалните дисциплини

„Линейна техника в машиностроенето“ – в помощ на студентите по специалните дисциплини

В помощ на подготовката по специалните дисциплини на студентите от специалност „Технология на машиностроенето“ на Технически колеж – Казанлък, се предлага книгата „Линейна техника в машиностроенето“ с автор доц. Пламен Угринов. Материалът в книгата може да бъде използван от специалисти, заети с конструирането, модернизирането, експлоатацията, поддържането и ремонта на технологично оборудване.

Книгата дава обширна информация за представителите на съвременната линейна техника, използвана в машиностроенето и по-конкретно - в металорежещите машини с ЦПУ и автоматизиращите устройства.

Линейна техника - това са завършени комплектуващи изделия,  произвеждани от специализирани фирми, които се влагат в машината за реализиране на различни по своята точност, скорост, работен ход праволинейни движения. В книгата се поставя ударение върху механичната част на линейната техника.

Разглеждат се направляващите, винтовите механизми и линейните модули и актуатори. Основно внимание се обръща на релсовите търкалящи направляващи и сачмено - винтовите двойки поради обстоятелството, че те са най-често използвани и имат особено важно влияние върху главните технически показатели на крайното изделие - машината.

В глава 1 се разглеждат основните понятия в направляващите - предназначение, общо устройство, изисквания, видове водене, класификация.

В глава 2 се дава подробен анализ на трибологичните процеси в направляващите както при триене без мазане, така и при използване на мажещи вещества; представя се класификация, предназначение и свойства на маслата, консистентните смазки и антифрикционните покрития.

В глава 3 се проследяват плъзгащите направляващи - с контакти „метал-метал” и „пластмаса - стомана” - устройство, свойства, технология на производството.

В глава 4 се предлагат базови знания за търкалящите направляващи -  предимства, развитие, класификация, възли без циркулация и с циркулация на търкалящите тела.

В глава 5 се засяга въпросът за ролковите танкети- принципно устройство, триене в работния и възвратния канал, приложимост, монтиране, методи и средства за постигане на предварителна стегнатост.

В глава 6 се прави представяне на релсовите търкалящи направляващи- ролкови и сачмени, схеми на организация на работните повърхнини, технически характеристики- носеща способност, трайност, точност, статична стабилност и др.

В глава 7 се акцентира върху сачмените втулки, търкалящите направляващи без циркулация и плъзгащите пластмасови втулки и приложимостта им в спомагателните устройства и системи на машините.

В глава 8 вниманието се насочва към хидростатичните направляващи -  принцип на работа, класификация, рационални области на приложение, видове захранване, призматични, кръгови и релсови хидростатични направляващи.

В глава 9 се обръща внимание върху аеростатичните направляващи - рационални области на използване, особености на конструкцията, видове -  отворени и затворени - с вакуумно, електромагнитно и магнитно уравновесяване.

В глава 10 се показват главно сачмено-винтовите двойки - общо устройство, потоци сачми, материали и методи за изготвяне, технически характеристики; разглеждат се също така ролкови и плъзгащи винтови двойки, механизми с въртяща сачмена гайка.

В глава 11 се представят линейните модули (едно- и многоосни), линейните актуатори (електромеханични цилиндри и др.), сачмено-шлицовите двойки и примери за използването им в манипулиращи устройства.

За по-лесното и трайно възприемане на изложената информация са използвани множество илюстрации.