Технологът като особено важна фигура в обучението в Технически колеж – Казанлък

Технологът като особено важна фигура в обучението  в Технически колеж – Казанлък

Нека да си представим едно машиностроително предприятие без технолог. Пристига чертежът в цеха. Очакването е, че веднага, без загуба на време и средства, обработката ще започне. Но ... настава хаос - хора с различно ниво на компетентност и отговорност предлагат разнопосочни решения, производството не може да стартира или тръгва в неправилна посока. Необходим е някой със съответната специална подготовка, който еднолично да разпореди изключително важни неща, определящи техническата и икономическата ефективност на производството. И този някой е именно технологът, който ясно и разбираемо да даде еднозначен отговор на всички въпроси в създалия се организационно-технически хаос.

Стъпил върху солидната база на общоинженерната подготовка в Технически колеж - Казанлък, бъдещият технолог - професионален бакалавър преминава през обучението по фундаментални технологични дисциплини, даващи му знанието и умението да взема компетентни информирани решения в сложните условия на машиностроителното производство, а именно:

 „Технология на машиностроенето” - разглеждат  се основните понятия и факторите, влияещи върху точността, производителността и икономичността на обработката. Подробно се проследяват основните технологични процеси за обработване на валове и оси, корпусни и призматични детайли, зъбни колела и т.н., а също така процесите за сглобяване на изделията.

„Технологични процеси за машини с ЦПУ“ - технологичните процеси се проектират с оглед специфичните особености на основния вид технологично оборудване днес - машините с ЦПУ. Студентите се научават да разработват различни по сложност технологични процеси за стругова, фрезова, пробивна и разстъргваща обработка, резбонарязване и др.

„Методи за окончателно обработване“ - въвежда в особеностите и практическото приложение на различни видове абразивна обработкакато способи за постигане на висока и особено висока точност и гладкост на обработените повърхнини. 

"Поддържане, ремонт и модернизация на технологичното оборудване" - предназначена е да даде основни познания за методологията на поддържането на машините и съоръженията, средствата и начините за провеждане на ремонт и направленията за модернизация.

Обучението се финализира в последния семестър с курсов проект по технология на машиностроенето, който по същество се доближава до  нивото на дипломна работа.

Учебните програми предвиждат множество практически упражнения по всяка дисциплина. Практическото обучение се разширява значително чрез специфичните за колежанското образование ежеседмични практикуми. 

15.08.2018 г.