доц. д-р инж. Росица Величкова

Преподаватели доц. д-р инж. Росица Величкова

доц. д-р инж. Росица Величкова

зам.-декан на Енергомашиностроителния факултет на ТУ - София,

преподавател

 

Доц. д-р инж. Росица Величкова е завършила ТУ - София (2003),  машинен инженер по специалността „Топлотехника“. Защитава в ТУ-София, докторска дисертация (СНС, 2011) на тема „Неизотермични двуфазни турболентни течения в ограничено пространство“. Професионалната си дейност започва в ТУ - София, като асистент (2008), главен асистент (2011), доцент (2013). Зам.-ръководител катедра  „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“ (2013), зам.-декан на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София (до момента).

Основни области на научна дейност: механика на флуидите, изчислителна механика на флуидите, екология и пожари.

Водени курсове в Технически колеж - Казанлък: "Механика на флуидите", "Топлотехника".

Учебни издания: „Introduction to fluid mechanics. Solved problems“ (2012); „Ръководство с решени задачи по механика на флуидите“(2010); Еnglish-Bulgarian-Turkish-German-Russian Dictionary at Basic terms in Fluid Mechanics.