Две нови специализации са разкрити в Технически колеж – Казанлък

Две нови специализации са разкрити в Технически колеж – Казанлък

Две нови специализации бяха разкрити в Технически колеж – Казанлък, който е част от Технически университет – София. Учебният план по специалността „Технология на машиностроенето“ е конструиран така, че да отрази спецификите на индустриалния профил на Казанлък. За целта са създадени две групи дисциплини, представляващи отделни специализации в обучението. Едната обединява дисциплини, свързани с хидравликата и пневматиката, а другата включва дисциплини под общото название „Използване на металорежещи машини с ЦПУ“. Дисциплините са разпределени в различни семестри като се следва естествената им последователност, а студентите преминават обучение и по двете специализации.

Специализацията „Хидравлика и пневматика” дава на професионалните бакалаври широки възможности за успешна реализация не само в Казанлък, но и в цялата страна. Тя обединява трите дисциплини: „Хидравлични и пневматични машини“, „Хидравлични и пневматични задвижващи системи“ и „Експлоатация и диагностика на хидравлични и пневматични машини и системи“. По време на обучението студентите разглеждат подробно кавитацията и смукателната височина при хидравличните машини, устройството и действието на клапани с обемен принцип на действие и др. Изучават основни схеми на задвижване на машини и инсталации в различни области на промишлеността: машиностроене, транспорт, строителство, селско стопанство и др. Също така студентите разглеждат въпроси, свързани с конструкцията, пресмятането и действието на хидравличните и пневматичните задвижващи системи. Изучават и основни алгоритми за диагностика на типови повреди в хидравличните и пневматичните машини, елементи, устройства и задвижващи системи.

Другата специализация в Технически колеж – Казанлък, е свързана с използването на металорежещи машини с ЦПУ и е създадена в отговор на обстоятелството, че именно това високотехнологично оборудване е базата на модерното машиностроително производство. „Използване на металорежещи машини с ЦПУ“ осигурява пълноценна подготовка за рационална експлоатация на машините с цел точна, производителна и рентабилна обработка. Дава на професионалните бакалаври широки възможности за успешна реализация. Оператор, технолог, програмист на машина с ЦПУ - това са търсени, уважавани и добре заплатени професии. Специализацията „Използване на металорежещи машини с ЦПУ“ включва четири дисциплини: „Металорежещи машини с ЦПУ“, „Технологични процеси за машини с ЦПУ“, „Програмиране и настройване на машини с ЦПУ“ и „Диалогово и САМ програмиране“.

Учебните програми и по двете специализации в Технически колеж – Казанлък, предвиждат множество практически упражнения по всяка дисциплина. Практическото обучение се разширява значително чрез специфичните за колежанското образование ежеседмични практикуми.

Кандидатстудентската кампания продължава до 28 август 2018 г., като документи се подават в учебния отдел на колежа в Младежкия дом в Казанлък или на адрес: kazanlak@tu-sofia.bg.                  

31.07.2018 г.