Академичен състав

Академична общност проф. Ивайло Ганев

проф. д-р инж. Ивайло Ганев

Директор на Технически колеж - Казанлък

Директор на Колеж по енергетика и електроника - София

 

Проф. д-р инж. Ивайло Ганев е завършил ВМЕИ - София (1986), машинен инженер по специалността „Топло-ядрена енегетика“. Защитава във ВМЕИ - София, докторска дисертация (СНС, 1991) на тема „Синтез на методи и алгоритми за математическо моделиране на технологични процеси в енергетиката“. Работил е като специалист в ДФ „Технотест“ (1990) и КЗУ (1991), главен асистент в Полувисш институт по ядрена енергетика - София (1991), директор на института (1994-1998). Директор на Обединен технически колеж (1997-2007), директор на Колеж по енергетика и електроника (от 2007), директор на Технически колеж - Казанлък (от 2017), доцент (ВАК) по автоматизация на производството в енергетиката (1999).

Професор в областта на получаването на енергия от сметищен газ (2014).

Основните водени от него курсове са: "Топлотехнически измервания и уреди", "Възобновяеми енергийни източници", "Регулиране и управление на топлинни процеси", "Енергийни парогенератори", "Горивна техника и технологии", "Икономика на енергетиката", "Техническа диагностика в ТЕЦ и АЕЦ".

Експертни и консултативни възможности: рационално производство и потребление на енергия, възобновяеми енергийни източници, енергийни баланси, енергийна ефективност, автоматизация на производството в ТЕЦ и АЕЦ.

Учебни издания: „Локален тренажор на Системите за регулиране на блокове на ВВЕР 1000 на АЕЦ“, 1992; „Топлотехнически измервания и уреди“, 2014